дипломната работа, тема на дипломната работа, магистърски проект, магистърска теза, .

Защитата на дипломната работа е публична и на нея могат да присъстват други студенти, преподаватели и външни за университета.

.

Заявка за поръчка За нас
Заявка за поръчка
Телефони
Начало
За контакт
За нас
Есета
Казуси
Реферати
Курсови Работи
Дипломни Работи
Важно е да се знае
Научен ръководител
Тема за дипломна работа
Задание за тема
Съдържание
Рецензия
Презентация
Защита
Комисия
Магистърска теза
Бакалавърски проект
Заявка за поръчка

0888 73 90 90

Процедура по защита на дипломната работа
Защитата се провежда на открито заседание на изпитната комисия. Списъкът на допуснатите студенти и графикът на защитата с посочено време и място се утвърждава от декана и публично се обявява на таблото пред департамента не по-късно от три дни до защитата.

На заседанието на изпитната комисия се представят
- дипломантът
- дипломната работа
- отзивът на научния ръководител
- рецензията на дипломната работа

Как да започнете
Уважаеми Г-н Председател,
Уважаеми членове на Държавната изпитна комисия, Колеги и гости.

  • Темата на дипломна работа, която ще Ви представя е ......
  • Дипломната работа е разработена в (университет, лаборатория, фирма) под ръководството на ......
  • Основната цел на дипломната работа е .....
  • За изпълнение на тази цел са формулирани следните задачи .....

Времето за представянето на тезата е от 8 – 10 минути.
Представянето трябва да бъде сериозно премислено, изказването да е ясно и логично. Трябва кратко да се обоснове актуалността и значимостта на темата, да се направи обща характеристика на основните източници на изследването, да се посочат основните цели и задачи. Основното внимание трябва да бъде насочено за кратка характеристика на резултатите, изводите и препоръките. При защитата следва да се използва предварително разработена мултимедийна презентация или други нагледни материали.

               гр. София - 0888/ 73 90 90 (от 10:00 до 18:00 - всеки работен ден)
               гр. Варна - 0885/ 31 24 60  (от 10:00 до 17:00 - всеки работен ден)

Този сайт може да ви бъде полезен, когато ви е необходима
ТЕМА - ДИПЛОМНА РАБОТА - МАГИСТЪРСКИ ПРОЕКТ