тема за дипломна работа, поръчка на дипломна работа, дипломна работа теми, теми за дипломна работа, разработка на теми, теми дипломни работи, разработване на теми, поръчка на теми, .

Намиране на научен ръководител, уточняване на тема за дипломна работа, дипломно задание и поръчка на дипломна работа !.

Заявка за поръчка За нас
Заявка за поръчка
Телефони
Начало
За контакт
За нас
Есета
Казуси
Реферати
Курсови Работи
Дипломни Работи
Важно е да се знае
Научен ръководител
Тема за дипломна работа
Задание за тема
Съдържание
Рецензия
Презентация
Защита
Комисия
Магистърска теза
Бакалавърски проект
Заявка за поръчка

0888 73 90 90

Процедура за  намиране на ръководител, уточняване на тема за дипломна работа и дипломно задание !

В университетите почти всяка катедра предлага примерен списък с теми за дипломни работи. Списъкът съдържа наименование на темата, ръководител и кратки изисквания към студентът разработващ темата.

ИЗБОР НА ТЕМА ЗА ДИПЛОМНА РАБОТА !
Избор
ът на тема се извършва по инициатива на дипломанта и със съгласието на ръководителя на съответната тема. В случаите, когато ръководителят на дипломната работа не е преподавател от катедрата, е задължително или препоръчително, да се намери преподавател от катедрата, които  да бъде избран за консултант на дипломната работа.

Дипломантите имат възможност и сами да предложат тема за дипломна работа, извън примерно обявените. След обсъждане с преподавателя тя може да бъде приета, модифицирана или сменена по взаимно съгласие.

<<< Дипломни за магистри >>>     <<< Дипломни за бакалаври >>> 

ЦЕЛ НА ДИПЛОМНАТА РАБОТА !
Тема
та на дипломната работа трябва да осигурява постигането на целите на дипломирането. Тя дефинира задача с комплексен характер, включваща етапите от реално изпълнение и документиране, предполага проучване на литературни източници, овладяване на съответни теоретични и/или практически умения и методи за проектиране, анализ, оценка на влиянията, приложимост, икономически показатели и т.н.

Темата за дипломна работа се формулира така, че да изисква вземане на конкретни самостоятелни решения за бакалавър и елемент на изследване за магистър. Тя може да се отнася до изследване, проучване или сравнителен анализ на определен проблем, продукт, стандарт, създаване на нов продукт, рекламна стратегия, исторически и политически промен и т.н., взависимост от специалността на дипломанта и университета. 

ВАЖНО !!!
При избор на темата трябва да се отчетат и нейната близост до други, вече зададени или защитени дипломни работи, интересите и научната област на преподавателя, предполагаемия обем и трудност, приложимостта и, необходимите ресурси, достъпността на литературните източници, както и интересите и нивото на знанията и уменията на дипломанта.

В някои университети не се допуска доблиране на теми за дипломни работи.

               гр. София - 0888/ 73 90 90 (от 10:00 до 18:00 - всеки работен ден)
               гр. Варна - 0885/ 31 24 60  (от 10:00 до 17:00 - всеки работен ден)

Този сайт може да ви бъде полезен, когато ви е необходима
ТЕМА - ДИПЛОМНА РАБОТА - МАГИСТЪРСКИ ПРОЕКТ